Skip to Content
Family Violence

Family Violence

Vietnamese Family Violence Fact Sheets

Tải xuống các tờ thông tin về bạo hành gia đình bằng ngôn ngữ của quý vị

 

TỜ THÔNG TIN: BẠO HÀNH GIA ĐÌNH / Family violence (PDF - 297KB)

TỜ THÔNG TIN: BẠO HÀNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ / Violence against women (PDF - 281KB)

TỜ THÔNG TIN: NHỮNG SUY NGHĨ SAI LỆCH THÔNG THƯỜNG VỀ BẠO HÀNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ / Common myths about violence against women (PDF - 290KB)

TỜ THÔNG TIN: BẠO HÀNH ĐỐI VỚI TRẺ EM / Violence against children (PDF - 281KB)

TỜ THÔNG TIN: BẠO HÀNH ĐỐI VỚI ĐÀN ÔNG / Violence against men (PDF - 286KB)

TỜ THÔNG TIN: TÁC ĐỘNG CỦA VẤN ĐỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA / Impacts of family violence (PDF - 201KB)

TỜ THÔNG TIN: TRỢ GIÚP NẠN NHÂN BỊ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH / Supporting victims of family violence (PDF - 176KB)

TỜ THÔNG TIN: LUẬT LỆ QUY ĐỊNH THẾ NÀO VỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH? / What does the law say about family violence (PDF - 176KB)

TỜ THÔNG TIN: LÀM SAO ĐỂ CHÚNG TA NGĂN CHẶN VẤN ĐỀ BẠO HÀNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ XẢY RA? / How do we stop violence against women occurring (PDF - 172KB)

TỜ THÔNG TIN: TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ BÌNH ĐẲNG GIỚI TÍNH TRONG VIỆC NGĂN NGỪA VẤN ĐỀ BẠO HÀNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ / The importance of gender equality to prevent violence against women (PDF - 195KB) 

THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG BÌNH QUYỀN VÀ TÔN TRỌNG LẪN NHAU: MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VỀ NGĂN NGỪA VẤN ĐỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH / Key Messages (PDF - 225KB)